Kezdőlap Bank és pénzkezelés Banki képzések A pénzmosási törvény értelmezése a pénzintézeteknél
A pénzmosási törvény értelmezése a pénzintézeteknél
ISMERTETŐ
 A hitelintézetek, pénzügyi intézmények és a Pmt. hatálya alá tartozó egyéb szolgáltatók kötelesek gondoskodni arról, hogy a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi tevékenységük ellátásában részt vevő alkalmazottaik (vezetők, segítő családtagok) a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket (a Kit-et is ideértve) megismerjék, a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását lehetővé tevő, illetőleg megvalósító gazdasági eseményeket felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén e törvénynek megfelelően járjanak el.
Melyek a hatályos Pmt. legfontosabb ismérvei?
 
➢ Hangsúlyozottan épül a kockázatalapú megközelítésre, előírja a felügyeletet ellátó hatóságok és a hatályuk alá tartozó szolgáltatók számára a kockázatok értékelését és az e kockázatokkal arányos, megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések meghozatalát (belső eljárásrend kialakítását).
➢ A korábbi szabályozáshoz képest kiegészíti és pontosítja az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget, továbbá lehetővé teszi – megfelelő garanciák biztosításával – az ügyfél-átvilágítás és üzleti kapcsolat létesítés személyes megjelenés nélkül történő elvégzését.
➢ A hatékonyabb végrehajtás érdekében részletes rendelkezéseket fogalmaz meg a bejelentési kötelezettség teljesítése és a bejelentéseket fogadó és elemző pénzügyi információs egység működése tekintetében.
A hatályos adatvédelmi szabályozással összhangban kiegészíti, pontosítja az adatvédelemre, a nyilvántartásra, a vállalatcsoport-szintű politikákra, a belső ellenőrző és nyilvántartó rendszerre, valamint a képzésre vonatkozó rendelkezéseket.
➢ Egységesíti és a korábbi szabályozáshoz képest szigorítja a kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén alkalmazandó szankciókat.
 
A Pmt. mellett a a szolgáltató által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló NGM rendelet, továbbá a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatainak kezeléséről szóló MNB rendelet előírásai, valamint az MNB 2019 elején megjelenő ajánlásai együttesen teremtik meg a hatékony fellépést.
.

 
 A tréning vizsgával zárul, amely a megszerzett ismeretek ellenőrzését célozza.
 
Jelen speciális tréninget különösen ajánljuk a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet, az árutőzsdei szolgáltatást végzőknek, a biztosítóknak, biztosításközvetítőknek és a foglalkoztatási nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet végzőknek, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknak, a pénzváltóknak, a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzőknek, a zálogházaknak, a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőknek, az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatóknak, a könyvviteli és könyvelői tevékenységet folytató szolgáltatóknak, a játékkaszinóknak vagy kártyatermet működtető vállalkozásoknak.
 
 
Kinek ajánljuk
A képzés célja, hogy a szolgáltató vezetője, illetve alkalmazottja a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségeknek eleget tudjon tenni, és azon adatokat, tényeket, körülményeket, amelyek bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek a szolgáltató tevékenységén keresztül történő legalizálását, valamint a terrorizmusnak pénzeszközzel való támogatását célozhatják, képes legyen felismerni.
Tematika
 A tréning alatt megismerhetik a résztvevők a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás:
➢ fogalmát;
➢ megelőzésének és megakadályozásának eszközeit;
➢ a kockázatok kezelésének szempontrendszerét.
Bejelentési kötelezettség
➢ bejelentési kötelezettség értelmezése
➢ pénzmosás gyanús ügyletek
➢ bejelentés módja
➢ felfedés tilalmának fogalma
KIT. előírásainak alkalmazása
➢ monitoring
➢ felfüggesztés és bejelentési kötelezettség értelmezése
➢ vagyoni korlátozó intézkedések alkalmazása
Kockázatértékelés
➢ szempontrendszere
➢ monitoring
➢ belső kockázati jelentés
Munkatársak felelőssége
➢ a bejelentés szándékos elmulasztása
Adatvédelem, nyilvántartás
➢ adatvédelmi előírások alkalmazása a GDPR és a Pmt. összfüggései alapján
➢ adatok és dokumentumok megőrzési kötelezettsége
Ügyfél-átvilágítási intézkedések
➢ üzleti kapcsolat létesítése, illetve alkalmi ügyfelek esetén
➢ személyazonosság vizsgálat (természetes személyektől elfogadható okmányok ismertetése)
➢ azonosítás (adatrögzítés)
➢ nyilatkoztatás: tényleges tulajdonosra, kiemelt közszereplőre
➢ átvilágítás fokozatai: egyszerűsített-, normál-, fokozott átvilágítás
➢ megerősített eljárás
➢ vezetői jóváhagyáshoz kötött megbízások
➢ ismételt átvilágítás alóli mentesség
Üzleti kapcsolat
➢ monitoring
➢ újra átvilágítási kötelezettség
➢ belső ellenőrzési és információs rendszer működtetése
Időbeosztás:
4 óra vagy 6 óra + 1 óra vizsga - a megrendelő igényeire szabva
Részvételi díj:
1 34900 Ft
(+27% ÁFA)
44323 Ft
A képzési díj tartalmazza a jegyzetet, a gyakorlati vizsga díját és a látogatási tanúsítvány díját is.
INFORMÁCIÓ:
képzés felelős   
Ecsédi-Dandóci Edit
Telefon:
  +36 70 337 1301
Email:
KÉPZÉSSZERVEZŐ  
Licsár Alexandra
Telefon:
+36 1 212 4412 mellék: 113
Mobil:
+36 20 289 4200
Email: